Procedura de evaluare științifică (peer-review)
a cărților propuse spre publicare la Editura ASE

 

 

Editura ASE are ca principal obiect de activitate editarea cărților dedicate procesului didactic și a cărților ce diseminează rezultatele cercetării științifice a membrilor comunității academice. Editura ASE solicită și primește anual, din partea directorilor departamentelor știintifice și din partea directorilor centrelor de cercetări, liste cuprinzând propuneri de referenți științifici pentru fiecare domeniu științific și colecție de carte, incluzând atât cadre didactice ale ASE cu experiență universitară, științifică și editorială, cât și profesori și cercetători cu alte afilieri instituționale.

 

Lucrarea primită de la autor(i)/coordonator(i) este repartizată unei echipe de lucru formată dintr-un redactor și un tehnoredactor și se parcurg următoarele etape, în cadrul unui proces de revizuire securizat:

 • Pentru lucrările aflate la prima ediție, se va utiliza un sistem de evaluare în care lucrările sunt anonimizate, referenții fiind, de asemenea, anonimi (dublă securizare); pentru lucrările aflate la ediții ulterioare, se va utiliza un sistem de evaluare de tipul simplă securizare, referenții raportându-se la ediția anterioară.
 • Lucrarea propusă spre evaluare este verificată cu softul antiplagiat, rezultând un raport de similitudine.
 • Raportul de similitudine rezultat este transmis de către redactor autorilor care, în măsura în care consideră necesar, își pot exprima un punct de vedere.
 • Lucrarea anonimizată și raportul de similitudine rezultat în urma verificării antiplagiat sunt transmise către doi referenți (aleși de către redactor din lista corespunzătoare domeniului științific sau din colegiul științific al colecției de carte) împreună cu raportul antiplagiat.
 • Referenții vor analiza raportul de similitudine și lucrarea în sine (având în vedere criteriile de evaluare, dar fără să se limiteze la acestea; argumentația privind îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de evaluare pentru lucrările propuse spre publicare trebuie să fie consistentă; criteriile de evaluare enumerate nu își propun să fie exhaustive, pot fi adăugate și alte elemente pe care referentul le consideră relevante pentru lucrarea supusă evaluării) și vor transmite redactorului care i-a contactat din partea Editurii ASE, în timp util (maxim 6 săptămâni), referatul de evaluare  din care rezultă, la final, dacă lucrarea este:
 1. acceptată și recomandată spre publicare;
 2. acceptată cu revizuiri – în acest caz referenții vor transmite observațiile către redactor și ele vor fi transmise mai departe de către redactor autorului, începând un proces de consultare între autor și referent prin intermediul redactorului de carte până la găsirea unui punct de vedere comun; în cazul în care a solicitat modificări, referentul va trimite în final o completare la referatul de peer-review (cu același format) prin care arată că lucrarea este acceptată în urma revizuirilor sau respinsă.
 3. respinsă.
 • Referatele de evaluare se vor păstra în dosarul lucrării care se arhivează la editură.
 • Lucrările cu caracter autobiografic nu vor fi anonimizate în vederea procedurii de evaluare (open peer-review), numele autorului rezultând din conținutul cărții.

 Verificarea antiplagiat a tuturor cărților propuse spre editare la Editura ASE:

Toate lucrările propuse spre publicare la Editura ASE vor fi verificate antiplagiat cu un program informatic pentru compararea documentelor în format text, agreeat și utilizat de către ASE, rezultând rapoarte de similitudine, care indică fragmentele detectate, dimensiunile lor și sursele în care au fost găsite. Aceste rapoarte de similitudine reprezintă instrumente pe baza cărora referenții pot face evaluări privind originalitatea lucrărilor.

Referenții științifici cărora le va fi repartizată lucrarea vor analiza și vor interpreta aceste rapoarte de similitudine, vor evalua însă lucrarea și din punctul de vedere al originalității lucrării la nivel de idei, urmărind îndeplinirea cu strictețe a cerințelor de citare academică corectă.

Rezultatul interpretării raportului de similitudine de către referent, precum și evaluarea generală a originalității și a modului în care a fost realizată citarea academică a surselor utilizate vor fi menționate explicit în referatul de evaluare științifică a lucrării supuse analizei.

 

 

 

Repere privind criteriile de evaluare didactică și științifică
pentru cărțile apărute la Editura ASE

 

 

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU MANUALE

 

 1. Relevanța titlului lucrării
 2. Rigoarea și corectitudinea științifică a informației
 3. Claritatea și coerența exprimării, înșiruirea logică a ideilor
 4. Definirea, explicarea și exemplificarea termenilor specifici disciplinei
 5. Conținutul adecvat nivelului de studiu
 6. Acolo unde specificul disciplinei permite acest lucru, după caz, utilizarea de grafice, tabele, figuri care să clarifice noțiunile și să ușureze procesul de învățare
 7. Aplicații, întrebări recapitulative, teste, eseuri (sau alte elemente care contribuie la fixarea și verificarea noțiunilor învățate) utile pentru evaluarea și autoevaluarea studenților
 8. Bibliografie complexă cuprinzând lucrări de referință din domeniul respectiv, dar și lucrări recente (din ultimii cinci ani)

 

 

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU CULEGERI DE APLICAȚII

 

 1. Relevanța titlului lucrării
 2. Rigoarea și corectitudinea științifică a informației
 3. Claritatea și coerența exprimării, înșiruirea logică a ideilor
 4. Corespondența între exercițiile aplicative și domeniul teoretic respectiv
 5. Acoperirea temelor anunțate de respectiva culegere
 6. Respectarea logicii didactice în succesiunea diferitelor exerciții aplicative
 7. Un raport echilibrat între aplicarea de formule, algoritmi etc. și stimularea gândirii

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

 

A. Lucrări de cercetare științifică

 

 1. Relevanța titlului lucrării
 2. Actualitatea/interesul pe care îl prezintă tema de cercetare
 3. Împletirea aspectelor teoretice și a validării empirice a ipotezelor științifice formulate
 4. Caracterul multidisciplinar al investigației științifice
 5. Rigoarea și corectitudinea științifică a informației
 6. Claritatea și coerența exprimării, înșiruirea logică a ideilor
 7. Concordanța cu titlul, acoperirea ariei tematice
 8. Publicațiile la care se face referire, inclusiv cele din ultimii cinci ani, raportarea la literatura științifică relevantă
 9. Valoarea și nivelul științific general al lucrării; pentru domeniile cu aplicabilitate în economie, masură în care cercetarea oferă soluții practice pentru economia reală
 10. Ponderea și importanța contribuțiilor proprii ale autorului/autorilor în cadrul lucrării, calitatea demersului inovativ

 

B. Tratate

 

 1. Relevanța titlului lucrării
 2. Rigoarea și corectitudinea științifică a informației
 3. Claritatea și coerența exprimării, înșiruirea logică a ideilor
 4. Expunerea metodică a noțiunilor fundamentale ale disciplinei
 5. Ținuta științifică generală a lucrării
 6. Dimensiunile lucrării – o sinteză a problemelor fundamentale ale unei ramuri științifice implică dimensiuni mai mari, eventual lucrarea fiind împărțită în volume

 

 

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU TRADUCERI

 

 1. Valoarea operei traduse
 2. Notorietatea științifică a acesteia
 3. Importanța lucrării ca potențială lectură pentru tineretul studios și pentru cercetătorii și specialiștii din domeniu
 4. Calitatea traducerii

 

 

Pentru celelalte tipuri de cărți care se publică la Editura ASE – cărți despre istoria ASE, cărți de memorii, monografii ș.a. – referenții vor evalua cartea fără să utilizeze criterii în prealabil stabilite.